White Stork - Ciconia ciconia  -

2016-03-13

Kristallijn Maatheide

© Eddy Vaes


 
Partners